DECLARATII DE AVERE SI INTERESE PENTRU ANUL 2020

Date de contact

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

Targoviste, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Tel./fax: 0245-213959/0245-213944

 

Program de lucru: Luni – Joi - 8:00 - 16:30, Vineri - 8:00 - 14:00

Program casierie (încasări):

Luni - Joi - 8:00 - 10:00; 11:00 - 16:00, Vineri - 8:00 - 10:00; 11:00 - 13:30

   Cod fiscal: 4402787
   Cont: RO59TREZ2715032XXX003107
   Trez. mun. Târgovişte

 

Program de audienteLAURA GABRIELA BRICEAG, Director Executiv APM Dâmbovita

MARTI: 9:00 - 11:00

 

Adresele disponibile de e-mail ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa
Compartiment/Activitate

Adresa de e-mail:


Registratura (Secretariat) - adresa oficiala

office@apmdb.anpm.ro

DIRECTOR EXECUTIV

director.executiv@apmdb.anpm.ro

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii – Maria Morcoase, Sef Serviciu

reglementari@apmdb.anpm.ro

Compartimentul Relaţii Publice si Tehnologia Informatiei

relatii.publice@apmdb.anpm.ro

it@apmdb.anpm.ro

Serviciul Monitorizare si Laboratoare – chim. Manuela Roxana Gheorghita, Sef Serviciu

monitorizare@apmdb.anpm.ro

laborator@apmdb.anpm.ro

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu – Cornelia Vlaicu, Sef Serviciu

arii.protejate@apmdb.anpm.ro

deseuri@apmdb.anpm.ro

Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ si Resurse Umane

buget.finante@apmdb.anpm.ro

resurse_umane@apmdb.anpm.ro

 

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: consilier Daniela Curpene, Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei.

Purtător de cuvânt al Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița: consilier Daniela Curpene, Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei.

 

Organigrama

homepage

STIRI SI EVENIMENTE

02 FEBRUARIE - 02 MARTIE 2016 - CONCURS FOTOGRAFII PRILEJUIT DE ZIUA MONDIALA A ZONELOR UMEDE - conditii de participare si inscriere gasiti aici

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Dâmboviţa este instituţie cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare la nivel judeţean.

Context legal

APM Dâmboviţa s-a reorganizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, precum şi ale altor acte normative aplicabile.

APM Dâmboviţa îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel judeţean.

Misiune

APM Dâmboviţa este menită să acţioneze pentru a asigura populaţiei judeţului un mediu sănătos pentru generaţiile prezente şi viitoare şi să realizeze unele îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor.

Prin serviciile/compartimentele de specialitate, APM Dâmboviţa asigură la nivel judeţean:

o    emiterea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului;

o    implementează cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în sectoarele calitatea aerului, gestiunea deşeurilor şi chimicale, conservarea şi protecţia habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, protecţia solului şi subsolului;

o    monitorizează calitatea factorilor de mediu;

o    asigură accesul publicului interesat la informaţia de mediu disponibilă;

o    promovează educaţia ecologică în contextul dezvoltării durabile.

Întreaga activitate desfăşurată în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa are ca scop şi finalitate concretizarea principalelor obiective privind protecţia mediului stabilite prin programul actual de guvernare.

Conducere

Activitatea APM Dâmboviţa este coordonată de catre ing.Laura Gabriela Briceag, Director Executiv

LISTA FUNCTIILOR APM DAMBOVITA 2021

 


homepage

ANUNT IMPORTANT!

 

Avand in vedere faptul că resursele software aferente aplicatiilor specializate de mediu sunt limitate ceea ce conduce la blocarea portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro atunci cand sunt foarte multe conexiuni simultane, in vederea efcientizarii activitatii de raportare a datelor de mediu, ANPM recomandă ca efectuarea raportărilor să se efectueze dupa următorul calendar.

 

LCP+Inventare Locale

17-23 ianuarie 2022

21-27 februarie 2022

28-06 martie 2022

 

Ambalaje+Statistica Deseurilor+Uleiuri+Electrice

24-30 ianuarie 2022

31 ianuarie -06 februarie 2022

07-13 martie 2022

14-27 martie 2022

 

COV

7 -20 februarie 2022

28 martie-03 aprilie 2022

04-10 aprilie2022

 

ANUNȚ IMPORTANT

 

Având în vedere ultimele evoluții privind răspândirea infecției cu COVID-19,  aducem la cunoștința opiniei publice, faptul că activitatea de relații cu publicul, respectiv, depunerea/ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face preponderent prin poșta, e-mail, fax, utilizând  următoarele date de contact:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA                                                                                                              Calea Ialomiței, nr. 1, mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, CP: 130142;                                                                                    Tel: 0245213959;                                                                                                                                                                                        Fax: 0245213944;                                                                                                                                                                                            e-mail: office@apmdb.anpm.ro,

sau la ghișeul de la intrarea în instituție, cu respectarea prevederilor alin. (4) și alin. (8) ale art. 12 din H.G. 1130/22.10.2021.

De asemenea, pentru a limita răspândirea virusului SARS – CoV – 2, în conformitate cu legislația în vigoare, accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incinta APM Dâmbovița, pentru următoarele 30 de zile, începând cu 25.10.2021, este permis doar celor care:

 • fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS – CoV – 2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • prezintă rezultatul negativ al unui test RT – PCR pentru infecția cu SARS – CoV – 2, nu mai vechi de 72 de ore, ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu SARS – CoV – 2 nu mai vechi de 48 de ore (efectuat în unități autorizate de către Ministerul Sănătății în Rețeaua Națională de Testare SARS – CoV – 2)
 • se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180 – a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS – CoV – 2.
 • Persoanele fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind SARS – CoV – 2 sau documente compatibile cu aceste certificate, trebuie sa prezinte un document, pe suport de hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS – CoV – 2.
 • Prin excepție de la cele de mai sus, este permis accesul avocaților, pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Nu în ultimul rând, același act normativ instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toți cetățenii cu vârsta de peste 5 ani, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă, cu excepția persoanelor care lucrează singure în birou.

 

 

 

Notă de informare

Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, Cod fiscal 4402787, cu sediul social în Târgoviște, strada Calea Ialomiței, nr. 1, cod poștal 130142, județul Dâmbovița, tel./fax:0245213959/ 0245213944, e-mail: office@apmdb.anpm.ro, pagina web: http://apmdb.anpm.ro/, reprezentată prin Laura Gabriela Briceag, Director Executiv, (Operatorul), prelucrează datele dvs. cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video (CCTV) amplasate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița.

Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate şi control acces.

Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei analize riguroase privind pe de-o parte necesitatea comunicării, și pe de altă parte compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces).

Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură penală.

Sistemul de supraveghere video este un sistem static. Are ca funcție înregistrarea imaginilor și este echipat cu senzori de mișcare. Sistemul poate înregistra orice mișcare detectată de camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră și locație.

Toate camerele sunt funcționale 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

Nu există interconexiune cu alte sisteme și nu se înregistrează sunetul. 

Durata de stocare a datelor este de aproximativ 7 zile calendaristice, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

Conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016, aveți dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum si dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea drepturilor menționate, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată,  depusă în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, după cum urmează:

a) prin poșta la adresa sediului: Târgoviște, strada Calea Ialomiţei, nr. 1, CP 130142, județul Dâmbovița

b) prin e-mail: office@apmdb.anpm.ro

c) prin fax: +40 245 213944; sau

d) prin depunere personală la sediul agenției

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dacă vă considerați lezat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Operator.

 Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor dvs. (imaginii) prin mijloace de supraveghere video (CCTV) realizată de Operator, precum și cu privire la drepturile dvs., sunt prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video (CCTV), pe care o puteți consulta pe site, la adresa http://apmdb.anpm.ro/ sau la sediul Operatorului.

 Cu considerație,

Director Executiv,

Laura Gabriela Briceag

INFORMATII DESPRE AMBROZIE

EVENIMENT 22 APRILIE 2021

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Astăzi sărbătorim la nivel global Ziua dedicată Planetei Pământ, ca un răspuns unanim la un mediu aflat în criză.
Vă invităm ca în această zi dedicată Mamei - Pământ să ne reamintim mai mult ca niciodată că avem nevoie de o schimbare, spre o economie mai durabilă, care să funcţioneze atât pentru oameni, cât şi pentru planetă.
Fii responsabil și implică-te în acțiuni pentru un mediu curat!
Avem nevoie de un viitor sustenabil pentru noi și generațiile viitoare. Pământul este singura noastră casă!
 

23 IUNIE - ZIUA FUNCTIONARULUI PUBLIC

descarca pliant

 

Lista documentatiilor care vor fi supuse analizei Comisiei de Analiza Tehnica (CAT) si a Comitetului Special Constituit (CSC) din data de 01.04.2021

DESCARCARE LISTA

 

 

COMUNICAT DE PRESA 12.06.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA informează toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre publicarea in M.Of. 495 din 11-iun-2020 a  Ordinului nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Conform ordinului mai sus menționat, titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu au obligația de a solicita vizarea anuală a autorizațiilor de mediu/autorizațiilor integrate de mediu.

 

Aici puteți consulta buletinele zilnice informative privind calitatea aerului în județul Dâmbovița

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM repsectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

 

ANUNȚURI IMPORTANTE!

PENTRU RAPORTAREA ELECTRONICĂ a datelor privind gestionarea deșeurilor (inclusiv cele din fluxurile speciale), vă informăm că, în cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM), sunt deschise următoarele aplicații:

SIM SD – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2019

SIM SCP (Substanțe Chimice Periculoase) - Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2019

SIM AMBALAJE – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2018 SIM ULEIURI – Sesiunea de raportare a datelor pentru anul 2017

Vă rugăm, să accesați linkul: https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public și să raportaţi electronic datele anuale corespunzătoare fiecărei aplicaţii în parte, conform obligațiilor ce vă revin.

 

Conform art. 49, alin. 4 al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată prin O.U.G. nr. 68/2016, raportarea anuală a datelor privind gestionarea deșeurilor se face până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

Până la apariția actului normativ pentru aprobarea procedurii şi formatului de raportare  a informaţiilor privind gestiunea deșeurilor (menționat la art. II al OUG nr. 68/2016), raportarea în format letric a datelor aferente anului anterior se va realiza utilizând următoarele formulare:

 • Chestionar COL/TRAT - date furnizate de operatorii economici colectori / valorificatori de deşeuri (inclusiv cei care dezmembrează deşeuri);
 • Chestionar MUN - date furnizate de operatorii economici de salubritate;
 • Chestionar NĂMOL - date furnizate de deţinătorii staţiilor de epurare;
 • Chestionar PRODDES - date furnizate de generatorii de deşeuri;
 • Chestionar TRAT - date furnizate de deţinătorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor.

Regulamente și orientări tehnice pentru caracterizarea și încadrarea deșeurilor în Lista europeană

Interdependenţa dintre protecţia sănătăţii populaţiei şi protecţia mediului este de mult timp recunoscută, drept pentru care domeniul managementului deşeurilor a apărut ca fiind extrem de necesar pentru asigurarea unui climat de viaţă sănătos.

Deoarece sintagma «managementul deşeurilor» defineşte un ansamblu de activităţi pornind de la identificarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea, valorificarea energetică sau materială şi depozitarea sau eliminarea prin alte metode (de ex. incinerarea) a deşeurilor, aspectele vulnerabile din acest domeniu sunt multiple şi complexe.

În ciuda intensificării acţiunilor de conştientizare, oamenii încă nu sunt destul de informaţi despre ce trebuie făcut pentru a reduce impactul pe care îl au deşeurile asupra mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei.

Principalele forme de impact datorate gestionării necorespunzătoare a deşeurilor municipale şi industriale sunt:

 • modificări de peisaj şi disconfort vizual;
 • poluarea aerului;
 • poluarea apelor de suprafaţă;
 • poluarea solului şi subsolului urmată de modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compozitei biocenozelor pe terenurile învecinate.

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor implică schimbări majore ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimbări nu se va putea realiza fără participarea tuturor segmentelor societăţii: autorităţi publice centrale şi locale (mediu, administraţie, sănătate, industrie, finanţe etc.), generatori de deşeuri (persoane fizice şi juridice), asociaţii profesionale şi institute de cercetare şi nu în ultimul rând, societatea civilă (consumatori de bunuri, organizaţii non-guvernamentale).

În conformitate cu Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, obiectivele de gestionare durabilă a deşeurilor urmăresc următoarea ierarhizare a priorităţilor:

- prevenirea apariţiei – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile care generează deşeuri;

- reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generatoare de deşeuri;

- valorificarea – prin refolosire (reutilizare), reciclare materială şi recuperare energetică;

- eliminarea finală – prin depozitare sau incinerare.

                COMUNICAT DE PRESA

Campania “28 Septembrie 2019 SOS – Ambrozia” - Mișcare civică pentru mediu și sănătate cu implicare națională pentru combaterea plantei invazive Ambrozia

 

Târgoviște, 18 septembrie 2019

 

Conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, reprezentată de                   dl. Viorel TOMA – Președinte și de dl. Radu Tiberiu ROCA – Vicepreședinte, a propus ziua de 28 septembrie ac, o zi a mișcării civice pentru mediu și sănătate cu implicare națională, când, într-o singură zi, prin efort comun, curățăm țara de AMBROZIE.

 

Acest demers este inițiat ca urmare a răspândirii exagerate, atât la nivel județean cât și la nivel național a ambroziei, precum și a numeroaselor sesizări din partea cetățenilor care fac alergie la această plantă, lucru de altfel confirmat și de medicii alergologi prin numărul crescut de pacienți cu simptome de alergie la această plantă.

 

Campania se va derula la nivel național și are drept scop combaterea plantei invazive Ambrosia Artemisiifolia - Iarba pârloagelor.

                                                             

     COMUNICAT DE PRESA

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA informeaza toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre reglementarile Ordinului nr. 324/2019 (publicat la data de: 12 aprilie 2019 in M.Of. 283 din 12-apr-2019) pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul 1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, (publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 967/15.11.2018).

         Conform art. 5.1., pentru autorizațiile de mediu cu data de emitere până la data de 31 august, titularii vor solicita aplicarea vizei anuale începând cu anul 2020, cu respectarea art. 3, alin. 2.

         Conform art. 5.2., Pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu cu data de emitere după data de 1 septembrie, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2019, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2).

 Art. 3

(2)Titularul va solicita obţinerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu.

Precizăm că pentru derularea procedurii de aplicare a vizei anuale nu se percep taxe sau tarife.

INFORMARE_evaluare_CARNIVORE_MARI_2020

 

ZIUA PAMANTULUI 2019

 

ZIUA PĂMÂNTULUI 2019 În fiecare an, ziua de 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pământului, ziua când s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. 

ZIUA PĂMÂNTULUI 2019 Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care il arată față de mediu. Ziua Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 milioane de cetățeni americani, în marea lor majoritate tineri și foarte tineri.

ZIUA PĂMÂNTULUI 2019 După 2 decenii, în anul 1990, peste 200 milioane de oameni din 141 de țări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorința de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre.

ZIUA PĂMÂNTULUI 2019 Inclusiv în vocabularul de astăzi avem urmele acestor zeităţi. Cuvintele care se referă la Pământ, în limba română, sunt formate fie de la rădăcina ”Terra”, fie de la ”Tellus” – ”terestru”, respectiv ”teluric”, ar fi două exemple. Pe de altă parte, termenii ştiinţifici precum geografie, geocentric, geotermal folosesc prefixul grecesc geo-, derivat din numele zeiţei Gaia sau Geea.

ZIUA PĂMÂNTULUI 2019  Denumirea de ”Pământ”, din limba română, este singura care nu provine din vechea mitologie greacă sau romană, spre deosebire de majoritatea corpurilor cereşti cunoscute la acea dată (de exemplu Marte, Venus, Neptun etc.). În română, cuvântul „pământ” provine din latinescul ”pavimentum”, care înseamnă „pământ bătătorit şi nivelat”, „pardoseală cu lespezi sau mozaic”, „pavaj”, „podea”, „drum pietruit”, „loc neted”, „bătătură”.

 

 

MINISTERUL MEDIULUI 

DATE INFORMATIVE DESPRE AMBROZIE

(Ambrosia artemisiifolia) 21.12.2018

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

                                                        19.11.2018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA informeaza toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, despre apariția Ordinului nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 967/15.11.2018.

 

Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare, de aplicare sau de respingere a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, in acord cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă   nr. 195/2005 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

 

Având în vedere faptul că Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală, toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu trebuie să solicite (viza anuală) la Agenția pentru Protectia Mediului Dâmbovița în fiecare an cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu.

Precizăm că pentru derularea procedurii de aplicare a vizei anuale nu se percep taxe sau tarife.

ANUNT FOARTE IMPORTANT

07.08.2018

Vă  informăm că în Monitorul Oficial al României Partea I nr.631/19.07.2018 a fost publicată O.U.G. nr.75 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului.

Conform art.1,alin.2 din OUG 75/19.07.2018  ˮ Autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală“.

Procedura de aplicare a vizei anuale  se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului , ordin ce se aprobă și publică în Monitorul Oficial al României Partea I, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 75/19.07.2018.

Autoritățile competente pentru protecția mediului modifică valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu în măsura în care se solicită revizuirea acestora din diverse considerente .

 

 

ANUNTURI - CONCURS OCUPARE POST VACANT

REZULTAT FINAL CONCURS 16 - 18 IULIE 2018

ANUNT PROBA INTERVIU - 18 IULIE 2018

REZULTATE PROBA SCRISA - CONSURS 16 IULIE 2018

 

ACTIUNI INTREPRINSE

1 . ACTIUNI DE EVALUARE A EFECTIVELOR SPECIILOR DE ANIMALE STRICT PROTEJATE (URS BRUN, LUP, RAS SI PISICA SALBATICA) IN JUDETUL DAMOVITA, PENTRU ANUL 2018- click aici

2 . ZIUA MONDIALA A MEDIULUI - 5 IUNIE

ANUL ACESTA, AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,  GARDA NATIONALA DE MEDIU - COMISARIATUL JUDETEAN DAMBOVITA SI SCOALA GENERALA I. AL. BRATESCU - VOINESTI AU PARTICIPAT IMPREUNA LA MARSUL "COMBATEM POLUAREA CU PLASTIC" 

 

 

 

 

DESPRE NOI

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Dâmboviţa este instituţie cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare la nivel judeţean.

Context legal

APM Dâmboviţa s-a reorganizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, precum şi ale altor acte normative aplicabile.

APM Dâmboviţa îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel judeţean.

Misiune

APM Dâmboviţa este menită să acţioneze pentru a asigura populaţiei judeţului un mediu sănătos pentru generaţiile prezente şi viitoare şi să realizeze unele îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor.

Prin serviciile/compartimentele de specialitate, APM Dâmboviţa asigură la nivel judeţean:

o emiterea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului;

o implementează cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în sectoarele calitatea aerului, gestiunea deşeurilor şi chimicale, conservarea şi protecţia habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, protecţia solului şi subsolului;

o monitorizează calitatea factorilor de mediu;

o asigură accesul publicului interesat la informaţia de mediu disponibilă;

o promovează educaţia ecologică în contextul dezvoltării durabile.

Întreaga activitate desfăşurată în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa are ca scop şi finalitate concretizarea principalelor obiective privind protecţia mediului stabilite prin programul actual de guvernare.

Tipuri de documente emise

- Avize de mediu

-Acorduri de mediu

-Autorizații de mediu

-Decizii etapă de încadrare

-Clasări ale notificărilor

-Aprobări de transport deșeuri periculoase

-Aprobări planuri de eliminare PCB

-Autorizații pentru recoltarea/capturarea/achiziția/comercializarea plantelor și/sau animalelor din flora și fauna sălbatică

- Permise pentru împrăștierea nămolului pe suprafețe agricole

-Aviz Natura 2000 sau Declarația autorității responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 

Conducere

Activitatea APM Dâmboviţa este coordonată de catre LAURA GABRIELA BRICEAG, Director Executiv